Wij heten de nieuwe leden van de v.z.w. hartelijk welkom. In totaal zijn nu ongeveer 300 personen aangesloten. Sommigen zijn reeds lid sedert het eerste uur (1984). Het lijkt ons opportuun om de doelstelling van de v.z.w., zoals zij werd gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, nog even te belichten.

HOE WORD JE LID?

Door betaling van het lidgeld, zijnde 9.00 EUR voor alleenstaanden en 18.00 EUR voor gezinnen en samenwonenden.

Rekeningnummer: 441-9019001-89
(elisabeth-begijnhof /rabotstr, 9, /9000 Gent/lidgeld)

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

Zowat zeven maal per jaar ontvangt U de nieuwsbrief, ’t Begijntje, vermindering op de tarieven inzake de door de vzw georganiseerde uitstappen, kinderen genieten van Sinterklaas – het eieren rapen op de Dries op Paasdag, toegang tot het buurthuis (aperitiefcafé: elke 2° en 4° zondag van de maand, vanaf 11.00 – 14.00 uur), de nieuwjaarsreceptie, de begijnhoffeesten op het einde van augustus.

Indien U uw emailadres opgeeft, ontvangt U de nieuwsbrief elektronisch.

VRAGEN

e-mail: info@elisabethbegijnhof.be
p/a : Rabotstraat, 9, 9000-GENT

STATUTEN

(Cfr bijlagen Belgische Staatsblad editie 02.10.1997–identificatienummer: 137/86)

Artikel 2
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 9000-GENT, Begijnhofdries, 25 in het Convent Ter Velden en gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent.

Artikel 3
De pluralistische erfgoedvereniging heeft tot doel zich in de meest ruime betekenis in te spannen voor de bescherming, de instandhouding en restauratie, de valorisatie en ontsluiting van het cultuurhistorisch (materieel en immaterieel) erfgoed van de begijnenbeweging in het algemeen en het voormalig St-Elisabeth-begijnhof in het bijzonder.

Dit gebied omvat volgende straten: Begijnhofdries, Gravin Johannastraat, Straatje van Oliveten, Proveniersterstraat, Zwarte Katstraat, Sofie Van Akenstraat, Edmond Boonenstraat, Hippoliet Lammensstraat, Matthias Gesweinstraat, Jan Verspeyenstraat, St-Elisabethplein.

De vereniging omvat tevens een dekenij ‘Sint-Elisabeth-Begijnhof’ en een jongerenafdeling

‘Walhalla’ die tot taak hebben activiteiten te ontwikkelen die bijdragen tot het bevorderen van een goede buurtgemeenschap en die gericht zijn op maatschappelijke en sociale doelstellingen in het woongebied dat samenvalt met de site van het voormalig begijnhof en aanpalende straten.

Dit gebied omvat volgende straten: Begijnhofdries, Gravin Johannastraat, Straatje van Oliveten, Proveniersterstraat, Zwarte Katstraat, Sofie Van Akenstraat, Edmond Boonenstraat, Hippoliet Lammensstraat, Matthias Gesweinstraat, Jan Verspeyenstraat, St-Elisabethplein, Begijnengracht, Brugsepoortstraat, Basseveldestraat, Begijnhoflaan.

De v.z.w. is ook lid, net als de v.z.w. elisabeth-huis, van het VCM-contactforum voor Erfgoedverenigingen

STATUTEN SINT -ELISABETHHUIS

Identificatienummer : 6116/93 - B.S. editie dd 15.04.1993

Artikel 3
De open-monumentenvereniging heeft tot doel de instandhouding, het beheer en de ontsluiting van het Sint-Elisabethhuis volgens de bepalingen van een open-monumentenvereniging zoals omschreven in het Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, gewijzigd bij besluit van 20 september 2002.

De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel en mag daartoe alle roerende en onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom, of anderszins, en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen.

De vereniging mag ook op bijkomstige wijze economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend wordt besteed aan de realisatie van het hoofddoel.